Giới thiệu

Doanh nghiệp/ công ty đi vào hoạt động từ …… đến hôm nay.
Được thành lập bởi ...

lịch sử hoạt động của công ty:

Vào năm ……, Chúng tôi đã ...

vào năm ……, chúng tôi đã ...

Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bao gồm ...